1. Het aangaan van de verzekeringsovereenkomst

Hebt u direct hulp nodig? Het telefoonnummer vindt u op onze website: www.smart2cover.nl

1.1  U koopt een kaart in onze webshop

Op onze website kunt u een digitale kaart kopen. Dit is een kaart, die u kunt laden met een tegoed (een prepaid kaart). Het tegoed op deze kaart kunt u via onze Smart2Cover App (te downloaden via de Google PlayStore of AppStore) verzilveren en omzetten in een verzekering. 

1.2  U vraagt de verzekering aan

U kunt de verzekering aanvragen via onze App. U kunt alleen een verzekering aanvragen voor schade die op dat moment niet bekend is. Voor schade, die op het moment van afsluiten al bekend was of waarvan u wist dat u of een ander die zou krijgen, kunt u geen verzekering aanvragen. Volgens het Burgerlijk Wetboek heet dit principe ‘Vereiste van onzekerheid’.

1.3 Uw mededelingsplicht

Het is belangrijk dat u ons bij het afsluiten van de verzekering juiste en volledige informatie geeft. Dit wordt ook wel de mededelingsplicht genoemd. Is er relevante informatie die u ons niet hebt gegeven? Dan kan dat ertoe leiden dat u in geval van schade uw recht op uitkering verliest. En zouden wij de verzekering niet hebben afgesloten als wij wel de juiste informatie hadden? Of wilde u ons misleiden? Dan kunnen wij de verzekering beëindigen. Wij betalen dan geen premie terug.

1.4 U ontvangt het polisblad

Als we u verzekeren, ontvangt u een polisblad. U bent verzekerd vanaf de ingangsdatum die op uw polisblad staat. Controleer het polisblad goed. Klopt er iets niet? Of ontbreken er gegevens? Meld dat dan aan ons binnen 14 dagen na ontvangst van het polisblad. Na deze 14 dagen nemen wij aan dat alle informatie die u hebt gegeven juist is. Op uw polisblad staat vermeld welke voorwaarden gelden: de voorwaarden die horen bij uw verzekering en de eventuele clausules. U kunt een verzekering schriftelijk of digitaal beëindigen binnen 14 dagen na ontvangst van het polisblad waarop wij die verzekering voor de eerste keer vermelden. Dit noemen we ook wel de bedenktijd. Deze verzekering is dan vanaf het begin niet van kracht geweest. De beëindiging geldt alleen voor de betreffende verzekering.

1.5 Uw polisblad en de voorwaarden

Alle afspraken die we met u maken over de verzekering staan op het polisblad. Bijvoorbeeld welk object u hebt verzekerd of welke dekkingen u hebt verzekerd. Ook gelden de voorwaarden en de clausules die op het polisblad staan en die horen bij een specifieke verzekering (bijvoorbeeld de verzekering van uw huisdier).

1.6 Wij, ons, Smart2Cover

U sluit de verzekering af via Smart2Cover BV ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61080519. Smart2Cover BV staat als aanbieder van (schade)verzekeringen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële markten (AFM) onder nummer 12044188. In de Algemene voorwaarden en in de voorwaarden die horen bij uw verzekering noemen we Smart2Cover BV ook wel Smart2Cover.

 

1.7 Welk recht geldt voor deze overeenkomst?

Op elke verzekering die u bij ons sluit, is het Nederlands recht van toepassing.

 

2. Tot wanneer is uw verzekering geldig?

De verzekering geldt voor een jaar. Wij verlengen uw verzekering telkens met een maand. In het geval van een e-bike garantieverzekering kunt u zelf vooraf bij het afsluiten van uw verzekering de looptijd bepalen.

 

3. Wanneer eindigt uw verzekering?

3.1 Opzegging door u

U kunt de verzekering ieder moment schriftelijk of digitaal opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan met ingang van de eerstkomende maandelijkse beëindigingsdatum. Als dag van beëindiging geldt dezelfde dag als die van de ingangsdatum die op uw polisblad staat. Bijvoorbeeld: bij een ingangsdatum van 06-11-2018 en een opzegdatum van 18-03-2020, wordt de beëindigingsdatum 06-04-2020.

Contact

Wilt u een schade melden? Een verandering doorgeven? De verzekering opzeggen? Of hebt u een vraag? Neem dan contact op met ons. U kunt dit telefonisch, schriftelijk of per e-mail doen. U vindt onze contactgegevens op www.smart2cover.nl.

3.2 Als u onjuiste informatie geeft met de bedoeling ons te misleiden

Wij kunnen de verzekeringen beëindigen in de volgende situaties: - als u ons bij de aanvraag van de verzekering niet alle of niet de juiste informatie hebt gegeven over uw situatie, met de bedoeling om ons te misleiden. Binnen 60 dagen nadat wij dit hebben ontdekt, kunnen wij de verzekering beëindigen; - als u ons bij de aanvraag niet alle of niet de juiste informatie hebt gegeven over uw situatie en wij de verzekering niet zouden hebben gesloten als wij de juiste informatie meteen hadden gehad. Binnen 60 dagen nadat wij dit hebben ontdekt, kunnen wij de verzekering beëindigen; - als u over een gebeurtenis of schade fraude hebt gepleegd of ons opzettelijk hebt misleid. De verzekeringen eindigen op de datum die wij u in de opzegbrief noemen: - De verzekeringen om 00.00 uur.

3.3 Per de jaarlijkse verlengingsdatum

Wij kunnen de verzekering beëindigen met ingang van de jaarlijkse verlengingsdatum van uw verzekering. Dit is steeds een jaar na de ingangsdatum die op uw polis blad staat. Wij hanteren dan een opzegtermijn van 60 dagen.

3.4 Als u de premie niet betaalt

Wij kunnen de verzekeringen beëindigen als u de premie niet volledig betaalt, niet op tijd betaalt of weigert te betalen nadat wij u hebben aangemaand.

3.5 Als uw gebruik van de verzekering opvalt

Als u veel schades meldt, kan dat voor ons reden zijn om de verzekering te beëindigen. Meer hierover kunt u lezen in  hoofdstuk 5.2 ‘Als uw gebruik van de verzekering opvalt’. Als we de verzekering beëindigen laten wij het u weten binnen 30 dagen na uw schademelding, onze schade-uitkering of onze afwijzing van uw schadeclaim. Wij hanteren dan een opzegtermijn van 60 dagen. De verzekering eindigt op de datum die wij in de opzegbrief vermelden.

3.6 Als er geen belang meer is

De verzekering eindigt direct wanneer u geen belang meer hebt bij de verzekering, bijvoorbeeld: - bij verkoop, diefstal of total loss (beschadiging waarbij zowel gebruik als reparatie niet meer mogelijk is) van de verzekerde bezittingen; - als een officiële instantie bepaalt dat u niet meer zelfstandig over uw bezittingen kunt beschikken; - bij uw overlijden. Als u overlijdt, moeten uw erfgenamen dat zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Meer hierover kunt u lezen in de voorwaarden die horen bij uw verzekering.

 

4. Wanneer moet u de premie betalen?

4.1 Hoeveel premie betaalt u?

Op uw polisblad staat het bedrag dat u aan premie betaalt. Dit bedrag is inclusief assurantiebelasting.

4.2 Wanneer moet u de premie betalen?

U moet de premie vooruit betalen per betalingstermijn die u met ons hebt afgesproken. Deze termijn vermelden wij op de polis. Dus uiterlijk op de eerste dag van de dekkingsperiode waarvoor de premie geldt moet u de premie betaald hebben. Als u ons gemachtigd hebt de premie automatisch af te schrijven, zullen wij u bij het begin van uw verzekering informeren over de hoogte van het te incasseren bedrag en het moment dat we de automatische incasso doen. En dat doen wij ook bij een verandering die invloed heeft op de premie.

4.3 Hebt u een betalingsachterstand?

Betaalt u de premie niet, of niet volledig? Dan zullen wij u aanmanen om te betalen. Betaalt u de premie niet binnen de termijn van 14 dagen die wij noemen in de aanmaningsbrief? Dan bent u niet meer verzekerd vanaf de dag dat u de premie verschuldigd was. Dit is de eerste dag van de dekkingsperiode waarvoor de premie geldt. U hebt dan ook geen recht op schadevergoeding. U blijft verplicht om de premie alsnog te betalen. De dekking gaat weer in, één dag nadat we uw betaling hebben ontvangen en geaccepteerd. We kunnen ook besluiten om de verzekering(en) waarvoor de betalingsachterstand geldt, te beëindigen. We laten u dan schriftelijk weten wanneer uw verzekering eindigt. Als u de premie niet op tijd betaalt, dan betaalt u extra kosten zoals herinneringskosten of kosten van het incassobureau dat wij inschakelen.

4.4 Laat u betaalde premie terugstorten?

In bepaalde situaties kunt u de premie die automatisch van uw bankrekening is afgeschreven door uw bank laten terugstorten. Dit noemen we ook wel storneren of terugboeken. Hebt u van ons een schadevergoeding gekregen? En boekt u uw premie daarna terug? Dan voldoet u niet aan uw betalingsverplichting en kunnen wij de schadevergoeding van u terugeisen.

4.5 Kunnen wij de premie verrekenen met een schade-uitkering?

Moet u nog premie of kosten aan ons betalen? En moeten wij een schade aan u betalen? Dan kunnen wij de premie of kosten van dit bedrag aftrekken.

4.6 Kunnen wij de premie aanpassen?

Wij kunnen jaarlijks, met ingang van de verlengingsdatum, de premie aanpassen. Ook tussentijds kan uw premie veranderen, bijvoorbeeld als wetgeving ons daartoe verplicht. In hoofdstuk 5 ‘Wijzigen van de verzekering’ staat beschreven in welke situaties uw premie kan veranderen.

4.7 Wanneer krijgt u premie terug?

Eindigt uw verzekering tussentijds? Dan betalen wij de premie over het resterende deel van de verzekeringstermijn terug. Wij betalen geen premie terug als sprake is van opzet van u om ons te misleiden.

 

5. Wijzigen van de verzekering

5.1 Als de regelgeving verandert

In uitzonderlijke gevallen kan het noodzakelijk zijn dat wij de verzekering tussentijds aanpassen. Bijvoorbeeld als wetgeving ons daartoe verplicht. Wij kunnen dan de premie en/of de voorwaarden van alle verzekeringen in een bepaalde groep aanpassen, voor al onze verzekerden tegelijk. Ook de Algemene voorwaarden kunnen wij op deze manier aanpassen. We weten nooit van tevoren of zo’n situatie zich voordoet. Maar als het gebeurt, zullen wij de aanpassing zo beperkt mogelijk houden. U ontvangt van ons bericht over de aanpassing. Gaat u niet akkoord met de aanpassing? Dan kunt u de verzekering opzeggen. De verzekering eindigt dan op de dag dat de aanpassing zou ingaan, maar niet eerder dan 30 dagen na ons bericht. De beëindiging geldt alleen voor de betreffende verzekering.

5.2 Als uw gebruik van de verzekering opvalt

Als u een schade meldt, behandelen wij die zoals beschreven in de polisvoorwaarden van uw verzekering. We beoordelen altijd de omstandigheden waaronder de schade ontstond. Als wij daar een aanleiding voor zien, kunnen we uw verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld als u veel schades claimt, of als de soort schade of de oorzaak van de schade opvalt. Of als sprake is van strafbare feiten. Wij kunnen dan besluiten om de premie en/of uw eigen risico te verhogen, om aanvullende voorwaarden te stellen en/of beveiligingsmaatregelen te verplichten. Als opvalt dat u juist weinig schades claimt, kunnen wij besluiten om de premie en/of uw eigen risico te verlagen. Wij laten u weten wanneer de aanpassing ingaat. De aanpassing kunnen wij doen: - binnen 30 dagen na uw schademelding, onze schade-uitkering of onze afwijzing van uw schadeclaim. Bent u het niet eens met de aanpassing? Dan kunt u de verzekering opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan 30 dagen na uw opzegging; of - minstens 60 dagen voor de jaarlijkse verlengingsdatum. Bent u het niet eens met de aanpassing? Dan kunt u de verzekering opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan op de verlengingsdatum. Wij kunnen ook besluiten uw verzekering te beëindigen. Daarvoor houden wij een opzegtermijn aan van tenminste 60 dagen nadat wij u over de beëindiging hebben geïnformeerd.

5.3 Aanpassing bij verlenging van de verzekering

Wij kunnen jaarlijks de premie en de voorwaarden van een of meerdere soorten verzekeringen voor al onze verzekerden aanpassen. Deze aanpassing gaat dan in op de jaarlijkse verlengingsdatum. Ook de Algemene voorwaarden kunnen wij op die manier aanpassen. Als de premie of voorwaarden veranderen, ontvangt u van ons een brief met informatie over de wijziging.

 

6. Bezwaar, klachten en privacy

6.1 Wat als u het niet eens bent met Smart2Cover?

We handelen ieder verzoek om schadevergoeding zorgvuldig af. Toch kan het gebeuren dat u het niet eens bent met ons besluit. Laat ons dat dan binnen 36 maanden na ons besluit weten. Bent u het niet eens met het schadebedrag? In de voorwaarden van uw verzekering leest u welke stappen u in dat geval kunt nemen.

6.2 Wat als u een klacht hebt?

Bent u niet tevreden over uw verzekering? Of over onze dienstverlening?  Dan kunt u een klacht bij ons indienen. Vindt u dat uw klacht niet goed is afgehandeld? Leg uw klacht dan voor aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening(KiFiD). Dat moet u doen binnen 3 maanden nadat u een definitieve reactie van ons hebt gekregen. Meer informatie vindt u op www.kifid.nl. Wilt u geen gebruikmaken van deze mogelijkheden van klachtenbehandeling? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

6.3 Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens verwerken wij in onze administratie. Volgens de wet is Smart2cover verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens verwerken wij: - om een contract met u te kunnen sluiten en onderhouden; - om uw schade af te handelen; - om fraude te bestrijden; - om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting om te weten met wie we zaken doen; - om u op de hoogte te houden van producten en diensten van ons.

 

U kunt uw persoonsgegevens die wij geregistreerd hebben, bekijken en door ons laten aanpassen. Meer informatie over uw rechten vindt u op www.smart2cover.nl bij ‘Privacy Statement’.