Deze gebruiksvoorwaarden (verder te noemen: App Voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de Smart2Cover App. Via de App kunt u gebruik maken van diensten van Smart2Cover op uw mobiele telefoon, zoals het ontvangen van coaching berichten en gepersonaliseerde aanbiedingen voor producten of diensten. Met het bezoeken of gebruiken van de Smart2Cover app gaat u akkoord met deze voorwaarden. 

1. Algemeen

1.1 De Smart2Cover  App(verder te noemen: App) wordt je aangeboden door Smart2Cover B.V.. Newtonbaan 3, 3439 NK Nieuwegein info@smart2cover.nl (verder te noemen: Smart2Cover).

1.2 Bij het gebruik van de App is ook het Privacy beleid van Smart2Cover van toepassing, hierin kunt u lezen hoe Smart2Cover omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit beleid kunt u vinden op www.smart2cover.nl/privacy

1.3 Smart2Cover kan deze App Voorwaarden aanpassen gelet op nieuwe ontwikkelingen. U vindt de meest recente versie onder ‘Instellingen’ in de App. Indien de App Voorwaarden worden aangepast wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

1.4 De App is uitsluitend bedoeld voor gebruikers ouder dan 18 jaar.

1.5 De App en de Inhoud zijn bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Wanneer er een financieel product afgesloten wordt, is dit op basis van execution only. Tevens is het mogelijk dat er andere producten of diensten aangeboden worden. 

2. Definities

2.1 App: De mobiele Applicatie die door Smart2Cover is ontwikkeld en beschikbaar wordt gesteld aan gebruikers op mobiele telefoon of andere draagbaar Apparaat met daarop een besturingssysteem van Apple of Google en eventuele updates die van tijd tot tijd plaatsvinden en alle andere software of documentatie die het gebruik van deze mobiele Applicatie mogelijk maken.

2.2 Inhoud: Alle via de App toegankelijke gegevens (waaronder ook beelden en geluiden), diensten, software, bestanden, ideeën of andere informatie.

2.3 Apparatuur: De (rand)Apparatuur, waaronder mede begrepen een smartphone of tablet waarmee u gebruik maakt van de App, inclusief het daarbij behorende besturingssysteem.

3. Gebruik van de App

3.1 U kunt gratis gebruik maken van de App

3.2 Om gebruik te kunnen maken van de App, moet u de App downloaden via de App Store van Apple of de Play Store van Google. U mag de App alleen downloaden en gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden van de App Store of Google Play Store. Ook zijn de voorwaarden van de aanbieder van uw mobiele telefoon waarschijnlijk van toepassing. Raadpleeg hiervoor de gebruiksvoorwaarden en privacy verklaringen van Apple’s Appstore, Google Play en eventueel van toepassing zijnde voorwaarden op de website van de betreffende aanbieder. Door het downloaden van de App verkrijgt u een niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om de App te gebruiken op uw mobiele telefoon op tablet.

3.3 Het is belangrijk de nieuwste versie van de App te gebruiken om goed en veilig van de app gebruik te kunnen maken. Als u niet de laatste versie van de App gebruikt, dan kan het zijn dat de App niet of niet goed functioneert. 

3.4 Om misbruik en/of storingen en/of andere problemen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat uw apparatuur en verbindingen voldoende zijn beveiligd tegen onbevoegd gebruik door derden, malware, trojan horses en virussen. 

4. Kosten

4.1 Smart2Cover brengt voor het gebruik van de App geen kosten in rekening.

4.2 U draagt zelf de kosten van de aanschaf en gebruik van de apparatuur en verbindingen (mobiel en/of draadloos internet) die nodig zijn voor het gebruik van de diensten via de App.

5. Veiligheidsmaatregelen

5.1 U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de App. U moet alle aanwijzingen en voorschriften van Smart2Cover die worden gegeven in verband met het gebruik van de diensten of de App opvolgen. 

5.2 U mag de App niet ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruiken. Smart2Cover is gerechtigd om de toegang van App te blokkeren onder meer in het geval van misbruik of onbevoegd gebruik van de App.

5.3 Als u denkt dat u de App niet veilig meer kan gebruiken, geef dat dan direct door aan Smart2Cover. Smart2Cover kan dan beveiligingsmaatregelen nemen zoals het blokkeren van de toegang tot de App. Tot het tijdstip van de melding bent u aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit de door middel van de inloggegevens verkregen toegang tot en gebruik van de App en de Inhoud. 

6. Aansprakelijkheid

6.1 Smart2Cover spant zich in om de App aan u ter beschikking te stellen. Ondanks voortdurende aandacht, zorg en waarborgen, kan Smart2Cover niet garanderen dat de App foutloos, ononderbroken en virusvrij zal functioneren. Smart2Cover aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor gevolgen van eventuele onjuistheden in de gegevens die via de App ontsloten worden.

6.2 Smart2Cover kan op ieder gewenst moment het aanbieden van de App staken of de inhoud aanpassen.

6.3 Smart2Cover is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van u of van derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van het gebruik van de App, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Smart2Cover. 

6.4 De App kan banners en links bevatten naar externe internetpagina’s. Smart2Cover is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina’s of van internetpagina’s en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Smart2Cover is niet verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens op deze externe internetpagina’s.  

7. Licentie en intellectuele eigendom

 7.1 De Inhoud van de App, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur worden beschermd door auteurs-, merkrechten. Deze rechten berusten bij Smart2Cover. Het is niet toegestaan enig onderdeel van deze App te kopiëren of te openbaren, exploiteren of onderwerpen aan reverse engineering of op andere wijze te gebruiken, zonder voorafgaande toestemming van Smart2Cover.

7.2 Smart2Cover verleent hierbij aan u een niet exclusief, royaltyvrij en herroepbare licentie om de App te gebruiken in overeenstemming met deze App voorwaarden.  

8. Privacy; gebruik van uw persoonsgegevens

8.1 Smart2Cover is aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van Smart2Cover. Het privacy statement van Smart2Cover is op de verwerking van persoonsgegevens in de App van toepassing. 

9. Meting en Analyse

9.1 Smart2Cover blijft de App verbeteren door nieuwe functionaliteiten toe te voegen of bestaande functionaliteiten te verbeteren op basis van klantfeedback en gebruikerservaringen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacy statement.

9.2 Gebaseerd op de verzamelde data kunnen individueel producten en diensten aangeboden worden.

10. Pushberichten

10.1 U kunt pushberichten ontvangen via ‘instellingen’ (wieltje) in de App of via uw apparaat onder ‘Instellingen’. U kunt deze zelf beheren door ze aan en uit te zetten. 

11. Beëindiging en deactiveren App

11.1 Smart2Cover mag het gebruik van de App op elk moment beëindigen. Bij beëindiging worden de rechten en licenties die in deze App Voorwaarden aan u zijn verleend, beëindigd.

11.2 U kunt het gebruik van App zelf beëindigen door de App van uw mobiele apparaat te verwijderen of door deze te de-installeren.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Deze App Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met de App en/of deze App Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

13. Overige bepalingen

13.1 Is of worden deze App Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze App Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte. 

13.2 Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten ten aanzien van App of de diensten, kunt u contact opnemen met Smart2Cover via  info@smart2cover.nl

30 mei 2018