Uiteraard gaan ook wij veilig en betrouwbaar met uw gegevens om. 
Lees ons privacybeleid hier.

Smart2Cover neemt uw privacy serieus en behandelt al uw persoonlijke gegevens met grote zorg. Om uw privacy te garanderen handelt Smart2Cover volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het is onze verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Hierbij moeten wij voldoen aan de eisen vanuit de AVG. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de gegevens die wij verwerken, het doel van deze verwerking(en), met wie wij gegevens delen en welke rechten u hebt ten aanzien van uw gegevens. In dit privacy statement informeren wij u hierover. U wordt aangeraden om dit privacyreglement zorgvuldig te lezen. 

A. Wie is Smart2Cover? 

Smart2Cover heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten. Deze kernactiviteit wordt aangevuld met het adviseren en aanbieden van producten en diensten als besparing op de vaste lasten, waaronder energie. 

Onze contactgegevens zijn:
-         E-mail:                  privacy@smart2cover.nl
-         Website:                www.smart2cover.nl
-         Adres:                   Newtonbaan 3; 3439 NK Nieuwegein

B. Via de applicatie verzamelde informatie 

Accountinformatie
Nadat u de applicatie hebt gedownload en geïnstalleerd, vraagt Smart2Cover om uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, geboortedatum, geslacht, adres, e-mailadres, IBAN nummer en (optioneel) uw Social media ID.  

Informatie over het gebruik van de applicatie
Afhankelijk van uw device en uw machtigingen, zal Smart2Cover de data die geleverd wordt door het besturingssysteem verzamelen. Dit betreft; camera toegang, informatie over uw activiteiten, de stappenteller en -detectie en informatie over Bluetooth- en batterijgebruik.  

Indien u een verzekering afsluit welke gebaseerd is op lifestyle, zoals een rijgedragverzekering, zal de profilering geactiveerd worden. Na het verifiëren van uw e-mailadres zal Smart2Cover een ID-nummer opslaan, wat gebruikt wordt voor geautomatiseerde profilering zoals staat beschreven in paragraaf D. Smart2Cover verzamelt en verwerkt real-time locatiegegevens gebaseerd op de informatie uit uw besturingssysteem (‘OS’), uw type apparaat, type browser, informatie over gebruik van de applicatie en data van de accelerometer en gyroscoop van het device.

Informatie over de verzekeringsovereenkomst
De applicatie biedt de mogelijkheid om een verzekeringsovereenkomst te sluiten met Smart2Cover. Als u een verzekeringsovereenkomst met Smart2Cover aangaat, kan u gevraagd worden om extra informatie aan te leveren, afhankelijk van de soort verzekering. Denk bij een auto verzekering aan bijv. voertuiginformatie (kenteken) en informatie over uw schadeverleden. Of bij een reisverzekering o.a. aan de vertrekdatum, de bestemming en de reisduur.

C. Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk, afhankelijk van de soort verzekering) de volgende persoonsgegevens: 
-         contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, 
-         geboortedatum, geslacht, IBAN nummer, burgerlijke staat, gezinssamenstelling
-         gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs), 
-         gegevens over (te verzekeren) objecten waaronder IMEI-nummer of serienummer,
-         gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever,
-         gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden,
-         gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen,
-         bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen),
-         gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraude aspecten (indien relevant),
-         gegevens ingediende schades of schadeverleden,
-         gegevens over persoonlijk verbruik, bijvoorbeeld energieverbruik voor besparing vaste lasten
-         gegevens over het gebruik van onze website of app

Wanneer wij bijzondere persoonsgegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig en met inachtneming van de specifieke verplichtingen op grond van de AVG.

D. Doel van het verzamelen en gebruik van informatie

Smart2Cover gebruikt de informatie voor onder andere de volgende activiteiten: 
-         om u de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van de aangeboden producten en diensten binnen de (kern)activiteiten van  Smart2Cover, 
-         het beoordelen en accepteren van potentiële klanten,
-        het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers,
-        het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand,
-        het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten, 
-         het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden  en het gebruik van een archiefbestemming,
-         het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden,
-         om te reageren op uw vragen, 
-        het voldoen aan wettelijke verplichtingen,
-         om u correcte informatie te verstrekken over de Applicatie.

Smart2Cover verzamelt alleen persoonlijke informatie die adequaat en relevant is en beperkt tot informatie die bijdraagt aan bovenstaande doeleinden (data minimalisatie). 

Profilering
De persoonsgegevens die u verstrekt bij het aanmaken van een account, de informatie die u toevoegt aan uw account gedurende het gebruik van de Applicatie, alsmede de informatie die wordt verzameld door het gebruik van de Applicatie zal worden ingezet om het persoonlijke profiel op te bouwen. 

Dit profiel kan worden gebruikt om u te voorzien van diverse commerciële aanbiedingen en advertenties, inclusief maar niet gelimiteerd tot aanbiedingen omtrent verzekeringsovereenkomsten van Smart2Cover, lifestyle coaching en schadepreventie. Smart2Cover zoekt de interactie op met de gebruiker om schade risico’s te beperken en een gezonde leefstijl te bevorderen. Wanneer bijvoorbeeld telefoongebruik tijdens het autorijden wordt gedetecteerd, ontvangt de gebruiker een melding. Het is mogelijk dat de verzekering die door Smart2Cover wordt aangeboden (gedeeltelijk) gebaseerd is op het profiel dat gecreëerd is door de Application.

Zodra u een verzekeringsovereenkomst hebt gesloten met de Smart2Cover, worden de gegevens gerelateerd aan de verzekeringsovereenkomst gecombineerd met uw profiel. Op basis van uw profiel kan Smart2Cover u verschillende verzekeringsvoorstellen doen. Daarnaast kan uw profiel invloed hebben op de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst. Wanneer wij bijvoorbeeld signaleren dat u een goede bestuurder bent, ontvangt u korting op uw maandelijkse premie. 
Ook kan Smart2Cover relevante verzekeringen aanbieden op een specifiek moment, bijvoorbeeld door een melding te versturen naar de gebruiker voor een reisverzekering wanneer de gebruiker zich op een luchthaven bevindt. 

E. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Smart2Cover gebruikt tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens: 
-         het uitvoeren van een overeenkomst voor een product of dienst die past binnen de bovengenoemde (kern)activiteiten,
-         het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens ook na beëindiging van de overeenkomst,
-         de uitdrukkelijke toestemming die u hebt  gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken,
-        voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

F. Informatie verstrekt aan derden

Smart2Cover kan uw persoonlijke en niet-persoonlijke informatie delen met derden, in de volgende gevallen;
1)      Dienstverleners van Smart2Cover voor het uitvoeren van de bovengenoemde doelen en verwerkingen denk hierbij aan financiële instellingen, serviceproviders, partijen die datahosting en data-analyse uitvoeren, IT services, dienstverleners voor (digitale) postverzending, incassobureau notarissen, advocaten, accountants en andere soortgelijke diensten die door Smart2Cover worden ingezet,
2)      Andere partijen die op legitieme gronden informatie opvragen binnen het van toepassing zijnde wettelijk kader, zoals schade-experts, schadeherstellers, databases gericht op fraudebestrijding,
3)      Een derde partij waarvoor op wettelijke gronden data verstrekt moet worden, om te voldoen aan wettelijke procedures, op verzoek van overheidsinstanties, om deze overeenkomst uit te voeren en om de rechten van Smart2Cover te beschermen,
4)      Een derde partij in het geval van een fusie, verkoop of overdracht of overige overname van het geheel of een deel van de dienstverlening van Smart2Cover, activa of aandelen waarin die derde betrokken is. 

Overgedragen gegevens betreffen alleen adequate en relevante persoonsgegevens, beperkt tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de overdracht plaatsvindt.

Anders dan hierboven vermeld, zal Smart2Cover uw persoonsgegevens niet overdragen aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. 

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Deze afspraken hebben wij vastgelegd in verwerkersovereenkomsten met die partijen.

G. Hyperlinks 

Onze website kan hyperlinks bevatten die u doorsturen van de Smart2Cover omgeving naar de website of applicatie van een derde. Smart2Cover heeft geen zeggenschap over de diensten en/of websites van derden die gekoppeld zijn. Het kan dus zijn dat voor het gebruik van deze diensten en /of websites van derden een ander privacy beleid van toepassing is. Dit Privacy statement is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens die verkregen worden via Smart2Cover. Smart2Cover aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (het gebruik en/of inhoud van) de diensten en/of websites van derden.

H. Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker. S2C maakt gebruik van cookies op haar eigen website. Wij doen dit om de website voor u gebruiksvriendelijker te maken en zo beter aan te sluiten op uw wensen. Een speciale cookie zorgt ervoor dat onze website u herkent als je de volgende keer de website bezoekt.
Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies, dan kunt u deze in uw browser uitschakelen. Het weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat u, wanneer u de website van S2C bezoekt, bepaalde informatie niet kunt ontvangen en/of gedeelten van de website niet kunt bezoeken.


I.                Telefonie
Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en ter bestrijding van fraude nemen wij onze telefoongesprekken op. Gesprekken kunnen worden teruggeluisterd om onze medewerkers te trainen, en indien noodzakelijk, om de met u gemaakte afspraken te verifiëren. De gesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

J. Veiligheid, betrouwbaarheid en behoud van informatie 

Veiligheid
Smart2Cover heeft passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om de principes van databescherming effectief te implementeren en de nodige waarborgen in de verwerking te integreren om informatie te beschermen tegen ongevallen of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of toegang tot persoonlijke informatie, en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking.

Betrouwbaarheid
Smart2Cover heeft in alle redelijkheid en billijkheid stappen genomen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens die in bezit zijn accuraat, actueel en betrouwbaar zijn voor de hierboven genoemde doeleinden. 

Opslag
Alle persoonsgegevens die worden verzameld in de Europese Economische Ruimte (EER) worden opgeslagen en verwerkt binnen de EER tenzij anders vermeldt wordt. 

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. Indien geen wettelijke bewaartermijn geldt, bewaren wij uw persoonsgegevens voor een periode van 2 jaar.

J. Uw rechten 

Met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens, kunt u: 
1)      Smart2Cover vragen of er persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden, welke categorieën het betreft, welke derden uw informatie hebben ontvangen en de voorgenomen periode waarvoor de periodieke persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of, mocht dit niet mogelijk zijn, welke criteria zijn gebruikt om die periode vast te stellen. 
2)      informeren bij Smart2Cover naar de passende maatregelen die zijn genomen voor overdracht aan derden,
3)      Smart2Cover vragen naar een kopie van uw persoonsgegevens en deze laten corrigeren,
4)      (tijdelijk) bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking (waaronder begrepen de beperking van de verwerking) en verzoeken tot het wissen van uw persoonlijke gegevens op legitieme gronden,
5)      een verzoek indienen dat alleen Smart2Cover een bewerking kan doen van uw persoonsgegevens,
6)      verzoeken om beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, en die u wettelijk of anderzijds significant beïnvloeden te laten verwijderen.  
7)      een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan u of een andere organisatie over te dragen

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen in een brief aan Smart2Cover op het onderstaande adres of in een e-mail naar privacy@smart2cover.nl . Wij verzoeken je uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, ter bescherming van uw privacy. Smart2Cover zal binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Indien Smart2Cover besluit om uw verzoek te weigeren, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen voorzien van een toelichting.

Smart2Cover
Newtonbaan 3
3439 NK Nieuwegein

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in geval van overtreding van de toepasselijke privacywetgeving door Smart2Cover.

K. Wijzigingen

Smart2Cover behoudt zich het recht voor om het privacy beleid te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden vermeld op onze website via www.smart2cover.nl. Wij raden u daarom aan regelmatig deze website te bezoeken.

L. Vragen

Mocht u vragen hebben, dan kan je contact opnemen via privacy@smart2cover.nl

30 mei 2018